Assemblea General de la Societat Musical

06 Febrero 2023

El convoquem a l'Assemblea General de la Societat Musical (art.23 dels estatuts), que tindrà lloc en el local social, c/.Cabanes 16 de Benicarló el diumenge 19 de febrer a les 11 hs en primera convocatoria i a les 11,30 en segona, amb el següent ORDRE DEL DIA

1r.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior.

2n.- Estat de comptes i pressupost per a l'any 2023.

3r.- Memòria d'activitats i actuacions 2022 i proposta per al 2023.

4t.- Situació de l'entitat. Escola i Banda i les seues seccions, informe del Director.

5é.- Altes i baixes a la Junta Directiva.

6é.- Precs i preguntes.

Tot aquell soci/a, músics, pares, que tinga ànim en col.laborar de forma activa en la Junta Directiva, que ho comunique, i d'aquesta forma anirem renovant l'equip.

Atentament

Benicarló a 6 de febrer de 2023                                                    Mar Martínez Domingo, presidenta

                                                                                              Associació Musical Ciutat de Benicarló